Benvingut a la pàgina web d’Alemany.

A continuació, li exposem les condicions d’ús de la pàgina web. La navegació per aquesta pàgina Web li atorga el rol d’usuari en la mateixa i, per tant accepta les clàusules detallades en aquest document.

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Aquest avís legal i aquestes condicions generals regulen l’ús del lloc web delruscacasa.alemany.com.

RESPONSABLE LEGAL D’AQUEST LLOC WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem:
Raó social: Torrons i Mel Alemany, SL
CIF: B25261496
Adreça: C/ Barcelona 4, 25610 – Os de Balaguer (Lleida)
Adreça electrònica: info@alemany.com

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés) de les pàgines web que integren el lloc web delruscacasa.alemany.com, inclosos els continguts i els serveis que té a disposició.
Tothom que accedeixi al lloc web delruscacasa.alemany.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents cada moment que hi accedeixi.
TORRONS I MEL ALEMANY, SL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, la presentació i la configuració del lloc web delruscacasa.alemany.com, així com les condicions generals.

FINALITAT DEL LLOC WEB

delruscacasa.alemany.com és un lloc web de venda en línia de mel fresca de temporada per subscripció de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.

ÚS D’DELRUSCACASA.ALEMANY.COM

Els continguts desenvolupats al lloc web són responsabilitat plena i exclusiva de TORRONS I MEL ALEMANY, SL, així com la titularitat de qualsevol dret sobre aquests.

L’USUARI ACCEPTA QUE:

• Només podrà fer ús del lloc web per fer consultes o sol·licituds legalment vàlides.

• No podrà realitzar cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i a informar-ne les autoritats pertinents.

• S’obliga també a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte, i consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari, si escau (per a més informació, llegeixi la nostra “Política de privacitat”).

• Si l’Usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem gestionar cap sol·licitud o consulta.

• En fer una consulta, sol·licitud o compra a través d’aquest lloc web, l’Usuari garanteix que té més de 16 anys i que disposa de la corresponent autorització de pare, mare o tutor (més informació, a l’apartat “Política de privacitat”).

• En la utilització del portal delruscacasa.alemany.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués malmetre la imatge, els interessos i els drets de TORRONS I MEL ALEMANY, SL, o de tercers, que pogués danyar, inutilitzar, sobrecarregar el lloc web alemany.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

NAVEGACIÓ I ADREÇA IP

Durant la navegació pel lloc web, la participació a través de comentaris en els articles, així com a l’hora d’utilitzar el formulari de contacte, es registra l’adreça IP de l’equip de l’Usuari. Aquesta dada servirà només per fer estadístiques de visites.
Comentaris en articles. L’Usuari podrà publicar comentaris en aquells articles que així ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-los, publicar-los i respondre’ls.
TORRONS I MEL ALEMANY, SL no es responsabilitza de les opinions de tercers al lloc web i es reserva el dret a esborrar qualsevol comentari que pugui resultar ofensiu, inadequat o denigrant, a més del de bloquejar i impedir els futurs comentaris provinents dels seus autors.
Per ampliar informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra política de privacitat.

CONTINGUTS

Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:
• Reproduir-la, distribuir-la o modificar-la, totalment o parcialment, llevat que es tingui l’autorització de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.
• Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
• Emprar-la per a finalitats comercials o publicitàries.
• Si vol utilitzar qualsevol dels continguts que s’hi publiquen, cal comptar amb l’autorització expressa de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb TORRONS I MEL ALEMANY, SL o amb qualsevol de les seves delegacions.
Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites, lesives o que puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat de TORRONS I MEL ALEMANY, SL i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, ni tan sols citant-ne les fonts, llevat del consentiment per escrit de TORRONS I MEL ALEMANY, SL.
L’Usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, que conté, sense caràcter exhaustiu, el text, el programari, els continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació), les fotografies, el material audiovisual i els gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals dels quals Espanya forma part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que TORRONS I MEL ALEMANY, SL no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no n’assumeix cap tipus de responsabilitat. En tot cas, retirarà immediatament qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, a més de la redirecció a aquest lloc web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

TORRONS I MEL ALEMANY, SL no es fa responsable de la informació ni dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de TORRONS I MEL ALEMANY, SL. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, que col·laboraran de forma activa a retirar o, si escau, a bloquejar tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, TORRONS I MEL ALEMANY, SL no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o causes de força major, com ara catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

TORRONS I MEL ALEMANY, SL es compromet a utilitzar les dades obtingudes en aquesta web, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la seva finalitat, així com a donar compliment a l’obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces i queda obligat a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, està actualitzada i és exacta. A més, l’Usuari té l’obligació de mantenir en tot moment les seves dades actualitzades i és l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que per aquesta raó pugui causar a TORRONS I MEL ALEMANY, SL com a titular del lloc web o a tercers amb motiu de la utilització d’aquest web.

De la mateixa manera, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com a gestionar la baixa directament, mitjançant una sol·licitud adreçada al contacte que es mostra a la secció “Adreça de contacte” o bé per escrit a TORRONS I MEL ALEMANY, SL, juntament amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Per ampliar la informació sobre la nostra política de protecció de dades i els seus drets, consulti la nostra política de privacitat.

COPYRIGHT

Aquest lloc web té copyright de TORRONS I MEL ALEMANY, SL i tots els drets reservats. Si vol fer servir algun dels seus textos o imatges, pot demanar-ho a través de l’adreça de correu electrònic que apareix a “Adreça de contacte”.

Si per error ha introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d’autor, escrigui a l’adreça que apareix a l’apartat “Adreça de contacte”, adjuntant-hi prova de dret d’autor i, després de verificar les dades, ho retirarem de manera prioritària, o a la seva elecció, acreditarem l’obra.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre TORRONS I MEL ALEMANY, SL i els usuaris dels seus serveis telemàtics d’aquest lloc web estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyoles. En concret, aquest lloc web està adequat a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), i compleix també el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). També s’acompleixen la Llei 7/1996, d’Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Finalment, també donem compliment al Reglament (UE) 2018/302, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de febrer, sobre mesures destinades a impedir el bloqueig geogràfic injustificat i altres formes de discriminació per raó de nacionalitat, lloc de residència o lloc d’establiment dels clients al mercat interior.

ADREÇA DE CONTACTE

Correu electrònic: info@alemany.com

 

Darrera actualització: MARÇ 2022